Home » Referències institucionals

Referències institucionals

EPFCL-FPB

EPFCL-FPB - Psicoanàlisi i clínica

El Fòrum Psicoanalític Barcelona (EPFCL-FPB) és una associació d'analistes i no analistes dedicada a l'estudi, transmissió i desenvolupament de la psicoanàlisi tal com els ensenyaments de Sigmund Freud i Jacques Lacan ho conceben. durant el període de 2002 a 2004 vaig formar part del Col·legi Internacional de Representants de les diferents zones lingüístiques, per Espanya. 

Aquestes finalitats es desenvolupen en un doble pla, d'una banda les tasques d'estudi i formació entre analistes i per a analistes, i per una altra l'intercanvi i debat entre el discurs analític i els altres discursos contemporanis. Per complir amb les finalitats de formació d'analistes el FPB acull i sosté en la nostra comunitat a l'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL) 

El FPB està inserit en un moviment internacional, la Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià (IFCL) que té estatut de Federació de Fòrums. Tots els Fòrums integrants de la Internacional de Fòrums es regeixen per uns principis i finalitats comunes recollits en la Carta de Principis de la Internacional de Fòrums. Durant el període de 2002 a 2004 vaig formar part del Col·legi Internacional de Representants de les diferents zones lingüístiques, per Espanya. 

Per a l'acompliment de les tasques específiques de la formació d'analistes i la contribució al progrés del saber analític, la IFCL ha creat una Escola de Psicoanàlisi (EPFCL) que instal·la el seu funcionament sobre dispositius internacionals i locals, tal com s'estableix en el reglament que regeix el seu funcionament, els Principis Directius per a una Escola orientada segons els ensenyaments de Sigmund Freud i Jacques Lacan. L'òrgan que lidera l'EPFCL és el Col·legi Internacional de la Garantia, del que vaig formar part durant el període 2012-2014.

La Federació de Fòrums del Camp Lacanià d'Espanya (FFCLE) está constituïda pels fòrums d'Astúries, Barcelona, Madrid, Mare Nostrum, Noroeste-Galícia, País Basc, Santiago-Vigo, Tarragona, i València. Sosté el Dispositiu d'Escola Local (DEL).

La meva participació a aquestes institucions ha estat regular des de la seva creació i he tingut ocasió de formar part de diverses instàncies i comissions de treball. Actualment, a la FFCLE formo part del Consejo Editorial de la seva revista (Pliegues).

Links:

 

El Foro Psicoanalítico Barcelona (EPFCL-FPB) es una asociación de analistas y no analistas dedicada al estudio, transmisión y desarrollo del psicoanálisis tal como las enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan lo conciben.

Estas finalidades se desarrollan en un doble plano, por una parte las tareas de estudio y formación entre analistas y para analistas, y por otra el intercambio y debate entre el discurso analítico y los otros discursos contemporáneos. Para cumplir con las finalidades de formación de analistas el FPB acoge y sostiene en la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano (EPFCL).

El FPB está insertado en un movimiento internacional, la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano (IFCL) que tiene estatuto de Federación de Foros. Todos los Foros integrantes de la Internacional de foros se rigen por unos principios y finalidades comunes recogidos en la Carta de Principios de la Internacional de foros. Durante el período 2002-2004 formé parte del Colegio Internacional de Representantes de las distintas zonas lingüísticas por España.

Para el cumplimiento de las tareas específicas de la formación de analistas y la contribución al progreso del saber analítico, la IFCL ha creado una Escuela de Psicoanálisis (EPCL) que instala su funcionamiento sobre dispositivos internacionales y locales, tal como se establece en el reglamento que rige su funcionamiento, los Principios Directivos para una Escuela orientada según las enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan. El órgano que lidera la EPFCL es el Colegio Internacional de la Garantia, del que formé parte durante el período 2012-2014.

 

La Federación de Foros del Campo Lacaniano de España (FFCLE) está constituida por los foros de Asturias, Barcelona, ​​Madrid, Mare Nostrum, Noroeste-Galicia, País Vasco, Santiago-Vigo, Tarragona y Valencia. Sostiene el Dispositivo de escuela Local (DEL).

 

Mi participación en estas instituciones ha sido regular desde su creación y he tenido ocasión de formar parte de diversas instancias y comisiones de trabajo. Actualmente, en la FFCLE formo parte del Consejo Editorial de su revista (Pliegues).

 

Links:

14-06-2015 comentaris (18)

ACCEP i Formacions Clíniques del Camp Lacanià

ACCEP i Formacions Clíniques del Camp Lacanià - Psicoanàlisi i clínica

 ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) és el col·legi clínic lligat a l'EPFCL-FPB (Escola de Psicoanàlisi dels Fòrms del Camp Lacanià-Fòrum Psicoanalític Barcelona).

El seu objectiu és l'ensenyament de la psicoanàlisi, i per tant, la formació teòrica i pràctica -a través de seminaris de casos, de pràctiques en institucions amb les quals ACCEP manté convenis, supervisions grupals, i, insertat en el màster "Teoria i Pràctica Psicoanalítiques", en el Centre Assistencial de pràctica clínica. 

La posada en pràctica d'aquest programa es realitza a través de dos models: un de Formació continuada, amb cursos, seminaris a altres activitats programades cada curs en funció dels interessos del moment, i un altre, de Formació sistematitzada en el màster "Teoria i Pràctica Psicoanalítiques", organitzat en tres cursos-mòduls.

En diversos períodes he format part de la seva Comissió d'Estudis.

ACCEP forma part de de les Formacions Clíniques vinculades a l'Escola de Psicoanàlisi de la Internacionals de Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL-IFCL)

 

ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) es el colegio clínico vinculado a la EPFCL-FPB (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano - Foro Psicoanalítico Barcelona)

Su objetivo es la enseñanza del psicoanálisis, y por tanto, la formación teórica y práctica -a través de seminarios de casos, de prácticas en instituciones con las que ACCEP mantiene convenios, supervisiones grupales, y, insertado en el máster "Teoría y Práctica Psicoanalíticas ", en el Centro Asistencial de práctica clínica.

La puesta en práctica de este programa se realiza a través de dos modelos: uno de Formación continua, con cursos, seminarios a otras actividades programadas cada curso en función de los intereses del momento, y otro, de Formación sistematizada en el máster "Teoría y Práctica Psicoanalíticas ", organizado en tres cursos-módulos.

En varios periodos he formado parte de su Comisión de Estudios.

ACCEP forma parte de las Formaciones Clínicas vinculadas a la Escuela de Psicoanálisis de la Internacionales de Foros del Campo Lacaniano (EPFCL-IFCL)

05-03-2015 comentaris (0)

IF-EPFCL

IF-EPFCL - Psicoanàlisi i clínica

La Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià federa les activitats dels Fòrums del Camp Lacanià.

Els Fòrums vetllen per assegurar la repercussió i la incidència del discurs analític en el nostre temps, pel manteniment de les connexions amb les institucions de salut, les pràctiques socials i les polítiques que s'enfronten als símptomes de l'època, així com els vincles amb altres pràctiques teòriques que impliquen al subjecte (ciències, filosofia, art, religió). Troben el seu origen remot en la dissolució de l'Escola de Lacan, la EFP, en 1980 i es van donar com a objectiu principal, sostenir una Escola de psicoanàlisi que permeti assegurar l'estudi de la psicoanàlisi i orientar la seva pràctica.

L'Escola, es va crear a París, al desembre de 2001, al moment de la segona trobada internacional dels Fòrums.

L'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià, orientada pels ensenyaments de Freud i de Lacan, té per objectiu específic la tornada a les finalitats de l'Escola de Lacan: recolzar l'elaboració i la transmissió de la psicoanàlisi, la crítica dels seus fonaments, la formació dels analistes, la garantia de la seva qualificació i la qualitat de la seva pràctica.

La IF-EPFCL, està per tant en relació amb les Formacions clíniques del Camp Lacanià, específicament, els Col·legis clínics els ensenyaments dels quals es consagren a la teoria de la clínica analítica, per interrogar sobre els seus fonaments, i el seu abast pràctic.

Anar a la web http://www.champlacanien.net/

 

La Internacional de los Foros del Campo Lacaniano federa las actividades de los Foros del Campo Lacaniano.

Los Foros velan por asegurar la repercusión y la incidencia del discurso analítico en nuestro tiempo, por el mantenimiento de las conexiones con las instituciones de salud, las prácticas sociales y las políticas que se enfrentan a los síntomas de la época, así como los vínculos con otras prácticas teóricas que implican al sujeto (ciencias, filosofía, arte, religión). Encuentran su origen remoto en la disolución de la Escuela de Lacan, la EFP, en 1980 y se dieron como objetivo principal, sostener una Escuela de psicoanálisis que permita asegurar el estudio del psicoanálisis y orientar su práctica.

La Escuela, se creó en París, en diciembre de 2001, en el momento del segundo encuentro internacional de los Foros.

La Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo lacaniano, orientada por las enseñanzas de Freud y de Lacan, tiene por objetivo específico el retorno a las finalidades de la Escuela de Lacan: apoyar la elaboración y la transmisión del psicoanálisis, la crítica de sus fundamentos, la formación de los analistas, la garantía de su cualificación y la calidad de su práctica.

La IF-EPFCL, está por tanto en relación con las Formaciones clínicas del Campo lacaniano, específicamente, los Colegios clínicos cuyas enseñanzas se consagran a la teoría de la clínica analítica, para interrogar sobre sus fundamentos, y su alcance práctico.

Ir a la web  http://www.champlacanien.net/

24-03-2015 comentaris (0)

FFCLE-EPFCL

FFCLE-EPFCL - Psicoanàlisi i clínica

Federació de Fòrums del Camp Lacanià
a Espanya (F9)

La Federació de Fòrums del Camp Lacanià a Espanya (FFCLE) i l'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL) proposen aquest lloc web com a lloc d'informació, opinió, elaboració i posada en comú de diversos treballs de la comunitat psicoanalítica que conformen al nostre país.

La FFCLE està conformada per 9 Fòrums de diferents llocs d'Espanya.

   Mare
Nostrum
FPNO-G
Asturias
Barcelona
Euskadi
Madrid
Tarragona
Santiago
- Vigo
Tarragona
Valencia
Noroeste

 http://www.ffcle.es/

 

 

Federación de Foros del Campo Lacaniano
en España (F9)

La Federación de Foros del Campo Lacaniano en España (FFCLE) y la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano (EPFCL) proponen este sitio web como lugar de información, opinión, elaboración y puesta en común de diversos trabajos de la comunidad psicoanalítica que conforman en nuestro país.

La FFCLE está conformada por 9 Foros de distintos lugares de España.

http://www.ffcle.es/

24-03-2015 comentaris (0)
Psicoanàlisi i clínica

CONSULTA Granollers, Aureli Font 2, 1r-2a

Psicoanàlisi i clínica

CONSULTA Barcelona, Calvet 75, 1r-3a