Home » Clínica. Àrea professional

Clínica. Àrea professional

PRESENTACIÓ

En aquest bloc d'entrades, hi trobareu les diverses activitats professionals més importants entre les que he repartit la meva dedicació. Les funcions que he realitzat en cadascun d'aquests llocs, tot i la seva diversitat, estan tenyides per la psicoanàlisi (veure l'enllaç a "Investigació i Docència")

 

En este bloque de entradas, se encuentran las diversas actividades profesionales entre las que se ha repartido mi dedicación. Las funciones que he realizo en cada uno de estos lugares, a pesar de su diversidad, están orientadas por el psicoanálisis (ver el enlace a "Investigació i Docència")

 

Consulta privada

Altres experiències professionals:

      · L'Alba, (Unitat Mèdico Educativa i Centre de Dia)

      · SAM (Servei d'Assistència Multiprofessional, Ajuntament de Sant Celoni)

      · Servei a la Dona (Baix Montseny)

Consulta privada i contacte

Consulta privada i contacte - Psicoanàlisi i clínica

A la consulta privada atenc a adults, adolescents o nens que pateixen qualsevol mena de trastorn psicològic que els dificulta seguir endavant amb la vida que voldrien. Des de transtors de l'àrea afectiva i emocional -depressions, ansietat- fins a trastorns més complexos propis de patologies psicòtiques, passant pels trastorns més conductuals. Els símptomes poden ser molt diversos, alguns poden col·locar-se en el cos (des de somatitzacions, fins a fenòmens psicosomàtics), d'altres en el circuït del pensament, en forma d'obsessions o les fòbies més diverses, però sempre acaben afectant la qualitat de la relació amb els altres: la parella, els fills, els pares, els amics... En els nens, la manifestació simptomàtica del seu malestar es manifesta sovint pels trastorns de la motricitat -agitació motriu-, l'atenció, el fracàs escolar, o per trastorns més "tancats" com l'enuresi -fer-se pipí- l'encopresi -fer-se caca-, o per trastorns que afecten la socialització, com l'aïllament o les conductes agressives. 

En la consulta privada atiendo a adultos, adolescentes o niños que sufren cualquier tipo de trastorno psicológico que les dificulta seguir adelante con la vida que querrían. Desde trastornos del área afectiva y emocional -depresiones, ansiedad- hasta trastornos más complejos propios de patologías psicóticas, pasando por los trastornos más conductuales. Los síntomas pueden ser muy diversos, algunos pueden colocarse en el cuerpo (desde somatizaciones hasta los fenómenos psicosomáticos), otros en el circuito del pensamiento, en forma de obsesiones o de las fobias más diversas, pero siempre terminan afectando la calidad de la relación con los demás: la pareja, los hijos, los padres, los amigos... En los niños, la manifestación sintomática de su malestar se manifiesta a veces por los trastornos de la motricidad -agitación motriz-, la atención, el fracaso escolar, o por trastornos más "cerrados" como la enuresis o la encopresis (hacerse pipi o caca encima), o por trastornos que afectan más directamente la socialización, como el aislamiento o las conductas agresivas.


 

Granollers:→ Aureli Font 2, 1r-2a (veure-ho al mapa)    

Barcelona:→ Calvet 75, 1r-3a (veure-ho al mapa)

Telèfon de contacte: 661 406 588

Correu@: miralpeix@copc.cat

 Skype: r.miralpeix 

Centre l'Alba

Centre l'Alba - Psicoanàlisi i clínica

El Centre l'Alba, atén infants i adolescents amb problemes greus bàsicament de conducta i de relació que per la seva patologia majoritàriament autisme, psicosis i neurosis greus   no poden ser objecte d'una escolarització ordinària. Cal tenir en compte que pel fet que TOTS els nens han d'estar escolaritzats, l'escola és un camp "natural" on poden manifestar-se els símptomes psíquics dels infants.

Més enllà de ser un Centre on la pedagogia és terapèutica, és un Centre on la Clínica orienta l'acció i les activitats de tots els implicats, també la pedagogia. 

Cada nen, cada subjecte, és tingut en compte en la seva particularitat, en les seves dificultats, però també en les seves aptituds.

Per això, els "clínics" -psiquiatres i psicòlegs psicoanalistes - són una part fonamental de l'estructura del Centre l'Alba. 

Més informació → http://www.centrelalba.cat

 

El Centro Alba, atiende a niños y adolescentes con problemas graves básicamente de conducta y de relación− que por su patología generalmente autismo, psicosis o neurosis graves no pueden ser objeto de una escolarización ordinaria. Puesto que TODOS los niños deben estar escolarizados, la escuela es un campo "natural" donde pueden manifestarse los síntomas psíquicos de los niños.

Más allá de ser un Centro donde la pedagogía es terapéutica, es un Centro donde la Clínica orienta la acción y las actividades de todos los implicados, también la pedagogía.

Cada niño, cada sujeto, es tenido en cuenta en su particularidad, en sus dificultades, pero también en sus aptitudes.

Por ello, los "clínicos"-psiquiatras y psicólogos psicoanalistas - son una parte fundamental de la estructura del Centro Alba.

El Centro Alba está dirigido por Daniel de León desde su fundación, en 1980.

 Más información → http://www.centrelalba.cat

 

SAM (Servei d'Assistència Multiprofessional)

SAM (Servei d'Assistència Multiprofessional) - Psicoanàlisi i clínica

El Servei d'Assistència Multiprofessional és una institució de l'Ajuntament de Sant Celoni que s'ocupa de l'atenció psicoterapèutica i logopèdica dels nens de Sant Celoni. Hi he treballat des de la seva fundació, l'any 1983, fins el 2018.

Atén la població infantil i juvenil fins els 16 anys, i està ubicat al "Centre per a la petita infància i família", conjuntament amb la Llar d'Infants Municipal, "El Blauet" i el CDIAP.

El SAM va néixer el 1983, i des d'aleshores formo part de l'equip com a psicòleg clínic.

Des d'aquesta institució s'han fet diverses Jornades de treball.

Localització: → Pere Ferrer, 15 - 08470 Sant Celoni, telèfon: 938675194

 

 

El Servei d'Assistència Multiprofessional (Servicio de Asistencia Multiprofesional) es una institución del Ayuntamiento de Sant Celoni que se ocupa de la atención psicoterapéutica y logopédica de los niños de Sant Celoni. He trabajado en el SAM desde su fundación, en 1983, hasta el 2018.

Atiende a la población infantil y juvenil hasta los 16 años, y está ubicado en el Centre per a la petita infància i família ("Centro para la pequeña infancia y familia"), conjuntamente con la Guardería Municipal, "El Blauet" y el CDIAP.

 El SAM nació en 1983, y desde entonces formo parte del equipo como psicólogo clínico.

Desde esta institución se han hecho varias Jornadas de trabajo

Localització: → Pere Ferrer, 15 - 08470 Sant Celoni, telèfon: 938675194

 - Psicoanàlisi i clínica

El Servei a la Dona va ser creat per l'Ajuntament de Sant Celoni i la Mancomunitat de Municipis del Baix Montseny. Aquest Servei acull i atén les dones -i per extensió, també els homes- que tenen dificultats en la seva relació de parella, dificultats que van des dels maltractaments físics o psíquics. Hi he treballat des de 1994 fins el 2018.

Pere Ferrer, 15 - 08470 Sant Celoni

Telèfon 938675194

 

El  Servei a la Dona (Servicio a la Mujer) fue creado por el Ayuntamiento de Sant Celoni y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Montseny. Este Servicio acoge y atiende las mujeres-y por extensión, también los hombres-que tienen dificultades en su relación de pareja, dificultades que van desde los malos tratos físicos o psíquicos. He trabajado ne este servicio desde 1994 hasta 2018.

Pere Ferrer, 15 - 08470 Sant Celoni

Teléfono 938675194

Psicoanàlisi i clínica

CONSULTA Granollers, Aureli Font 2, 1r-2a

Psicoanàlisi i clínica

CONSULTA Barcelona, Calvet 75, 1r-3a